Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BPV ‘De Ploeg’

Dit HHR is overeenkomstig artikel 18 van de Statuten een aanvulling op de niet nader uitgewerkte bepalingen, die in de Statuten van de BPV De Ploeg zijn opgenomen.

1. Het lidmaatschap en contributie

1.1 Per huisnummer is er één lidmaatschap en geldt er één stem. Wel kunnen meerdere personen op één adres geïnformeerd worden (bij voorkeur per e-mail).
1.2 In de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld. Deze dient binnen 14 dagen na het verzoek daartoe te worden voldaan door middel van een bankoverschrijving. Bij uitblijven van de betaling na twee aanmaningen zal het lid uit het ledenbestand worden verwijderd.
1.3 De contributie van de vereniging kan individueel met een gemotiveerde aanvraag door het bestuur worden verlaagd of kwijtgescholden.
1.4 De buurt die onder buurtpreventie vereniging De Ploeg valt is hier omschreven.

2. Het werkgebied

Op dit kaartje is aangegeven welk gebied onder BPV de Ploeg valt. Daaronder staat uitgeschreven welke straten en huisnummers eronder vallen.

Straatnaam

Bartelspaadje 2-18 en 1-3 en
Beijemansweg 2-32 en 1-25
Caliskamp 2-26 en 1-9
Ericaweg 2-28 en 1-27
Groene Kampen 2-10 en 1-13
Heideveldweg 10-12, 18-46, 9, 11 en 15-49a
Dr. Holtmannweg 20-24 en 1-5
Jordaan 2-42 en 1-31
Klooster (tot Kloosterweg) 1-15
Melkweg 26a-76 en 25-77
Oude Kerkweg 6-46 en 7-43
Henri Polakweg 2-16 en 1-19
Tabakspaadje 2-44 en 3-13
Zingerskamp 2-26 en 1-35

3. De WhatsApp groepscommunicatie >> [toegevoegd]

3.1. De groeps-WhatsApp met de naam ‘112 BPV De Ploeg‘ (hierna te noemen ‘Groep’) is uitsluitend beschikbaar en bedoeld voor de leden, die zich daarvoor aangemeld hebben (hierna te noemen ‘Groepsleden’).
3.2. Een ieder die zich aanmeldt voor de Groep aanvaardt dat de Groepsleden elkaars naam en telefoonnummer kunnen zien en verplicht zich daarvan geen gebruik te maken anders dan in het kader van de Groep.
3.3. Per lidmaatschap is in beginsel één WhatsApp-adres in de groep beschikbaar. Zolang het mogelijk is kan een tweede WhatsApp-adres binnen het huishouden van een lid aan de WhatsAppgroep worden toegevoegd. Indien de capaciteit van de groep daartoe te klein wordt, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer van deze tweede adressen – na kennisgeving – te verwijderen.
3.4. Deze Groep is enkel en alleen bedoeld voor urgente en verdachte situaties.
3.5. Deze Groep vervangt niet de diverse andere buurt-App-groepen.
3.6. De na de aanmelding aan een lid toegestuurde richtlijnen betreffende het gebruik van deze groepsapp dienen te worden gerespecteerd. Contact met het Bestuur of andere leden van de vereniging dient uitdrukkelijk niet via deze groeps-App plaats te vinden.
3.7. Onjuist gebruik kan leiden tot uitsluiting door de beheerder van de WhatsApp-groep. Beroep hiertegen kan niet worden ingesteld.

4. Persoonsinformatie

De vereniging hanteert een Reglement Persoonsinformatie, dat is vastgelegd in een Privacyverklaring. Dit Huishoudelijk Reglement is door het bestuur op 12 mei 2023 goedgekeurd en zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in april 2024 nogmaals onder de aandacht worden gebracht.