Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buurt Preventie Vereniging De Ploeg

Dit reglement is overeenkomstig artikel 18 van de Statuten een aanvulling op de niet nader uitgewerkte bepalingen, die in de Statuten van de BPV De Ploeg zijn opgenomen.

1. Het lidmaatschap en contributie
1.1 Per huisnummer is er één lidmaatschap en geldt er één stem. Wel kunnen meerdere personen op één adres geïnformeerd worden (bij voorkeur per e-mail).
1.2 In de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld die dient binnen 14 dagen na het verzoek daartoe voldaan te worden door middel van een bankoverschrijving. Bij uitblijven van de betaling na 2 aanmaningen zal het lid uit het ledenbestand worden verwijderd.
1.3 De contributie van de vereniging kan individueel met een gemotiveerde aanvraag door het bestuur worden verlaagd of kwijtgescholden.
1.4 De buurt die onder buurtpreventie vereniging de Ploeg valt is hier omschreven.

2. Het werkgebied
Op dit kaartje is aangegeven welk gebied onder BPV de Ploeg valt. Daaronder staat uitgeschreven welke straten en huisnummers eronder vallen.

Straatnaam
Bartelspaadje 2-18 en 1-3 en
Beijemansweg 2-32 en 1-25
Caliskamp 2-26 en 1-9
Ericaweg 2-28 en 1-27
Groene Kampen 2-10 en 1-13
Heideveldweg 10-12, 18-46, 9, 11 en 15-49a
Dr. Holtmannweg 20-24 en 1-5
Jordaan 2-42 en 1-31
Klooster (tot Kloosterweg) 1-15
Melkweg 26a-76 en 25-77
Oude Kerkweg 6-46 en 7-43
Henri Polakweg 2-16 en 1-19
Tabakspaadje 2-44 en 3-13
Zingerskamp 2-26 en 1-35

3. De WhatsApp groepscommunicatie NIEUW TOEGEVOEGD
3.1. De groeps-WhatsApp met de naam “BPV De Ploeg” (hierna te noemen “WhatsApp-Groep”) is uitsluitend beschikbaar en bedoeld voor de leden, die zich daarvoor aangemeld hebben (hierna te noemen “Groepsleden”).
3.2. Een ieder die zich aanmeldt voor de Groep aanvaardt dat de Groepsleden elkaars naam en telefoonnummer kunnen zien en verplicht zich daarvan geen gebruik te maken anders dan in het kader van de Groep.
3.3. Per lidmaatschap is in beginsel één WhatsApp-adres in de groep beschikbaar. Zolang het mogelijk is kan een tweede WhatsApp-adres binnen het huishouden van een lid aan de WhatsAppgroep worden toegevoegd. Indien de capaciteit van de groep daartoe te klein wordt, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer van deze tweede adressen – na kennisgeving – te verwijderen.
3.4. Deze WhatsApp-groep is enkel en alleen bedoeld voor urgente en verdachte situaties.
3.5. Deze WhatsApp-groep vervangt niet de diverse buurt-App-groepen.
3.6. De na de aanmelding aan een lid toegestuurde richtlijnen betreffende het gebruik van deze groepsapp dienen te worden gerespecteerd. Contact met het Bestuur of andere leden van de vereniging dient uitdrukkelijk niet via deze groeps-App plaats te vinden.
3.7. Herhaaldelijk onjuist gebruik kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting door de beheerder van de WhatsApp-groep. Beroep hiertegen kan bij de Algemene of Buitengewone Ledenvergadering ingesteld worden.

4. De vereniging hanteert een Reglement Persoonsinformatie, dat is vastgelegd in een Privacyverklaring. Dit Huishoudelijk Reglement is door het bestuur op 12 mei 2023 goedgekeurd en zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nogmaals onder de aandacht worden gebracht.