Bestuurshandleiding

BESTUURSHANDLEIDING BPV ‘De Ploeg’

Deze handleiding is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 * van de Statuten van BPV De Ploeg. Het bevat aanvullende bepalingen ten aanzien van het Bestuur en de Bestuurders, naast de bepalingen, naar welke artikel 18 ** van de Statuten verwijst. De artikelen 3 t/m 7 hieronder zijn aangepast om te voldoen aan de wettelijke eisen, die per 1 juli 2021 (WBTR) van kracht worden voor verenigingen.

1. Besluiten in een Bestuursvergadering van de BPV kunnen alleen genomen worden, als daarvan in de agenda van de betreffende vergadering melding gemaakt is.
2. De agenda van een Bestuursvergadering wordt ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de bestuursvergadering aan de bestuursleden rondgestuurd met duidelijke vermelding van bespreek- en besluitpunten.
3. Indien in een Bestuursvergadering een beslissing genomen moet worden over een zaak, waarin sprake is van een tegenstrijdig belang (een persoonlijk belang dat niet gelijk is aan de belangen van de BPV), dan mogen de betreffende persoon of de betreffende personen niet deelnemen aan de besprekingen van het onderwerp en evenmin stemmen hierover.
4. Indien in de Ledenvergadering een beslissing genomen moet worden over een tegenstrijdig belang, zoals hierboven bedoeld, dan mogen de betreffende persoon of de betreffende personen niet deelnemen aan de besprekingen van het onderwerp en evenmin stemmen hierover.
5. Indien alle Bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, dan dient de ledenvergadering over dit onderwerp een besluit te nemen.
6. Indien in een Bestuursvergadering bij stemming geen meerderheidsbesluit genomen kan worden, dan kan er geen besluit door het Bestuur dienaangaande genomen worden. In het uiterste geval beslist de ledenvergadering.
7. Indien de Voorzitter vooraf te kennen heeft gegeven niet aanwezig te kunnen zijn bij een vergadering, kan hij een machtiging geven aan één van zijn medebestuurders.
8. Een bestuurslid kan in de vergadering van het Bestuur voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

Deze Bestuurshandleiding is door het bestuur op 12 mei 2023 goedgekeurd en zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van BPV De Ploeg nogmaals onder de aandacht worden gebracht.

* betreft: de vereisten om de statuten te wijzigen
** betreft: schorsing, stemgerechtigdheid en stemming