AVG en WBTR

PRIVACYVERKLARING

Buurt Preventie Vereniging ‘De Ploeg’
Deze privacyverklaring is conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgesteld door de Buurt Preventievereniging ‘De Ploeg’ gevestigd te Laren (nh), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70041407, hierna te noemen: ‘BPV’.

Bewust of onbewust deelt u een aantal van uw persoonsgegevens met de BPV. Wij vinden het van belang dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, dan horen wij dat graag van u.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden welke gegevens wij van u opslaan, met welk doel wij die gebruiken, hoelang wij die bewaren en wie of welke instanties deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de BPV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de BPV met u heeft, tenzij de BPV wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de BPV te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de BPV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De BPV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wijziging van het privacy beleid
De BPV controleert regelmatig of haar privacy beleid aanpassingen behoeft.
In de Nieuwsbrief kan worden verwezen naar de meest recente versie van onze Privacyverklaring. De BPV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de BPV er alles aan doen u per e-mail en/of via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de BPV wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur BPV De Ploeg; e-mail: secretariaat@bpvdeploeg.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Telefoon 088-1805250


 

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSOON

Sinds 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) van kracht voor verenigingen en stichtingen.

Waarom deze wet?
Regelmatig gaat er binnen verenigingen en stichtingen wat mis. Soms is sprake van fraude, zelfverrijking, verstrengeling van belangen of wanbeheer en soms van onwetendheid. De WBTR is er om verenigingen en stichtingen te helpen en te beschermen tegen misstappen. Maar ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

In de wet staan regels over het besturen van verenigingen en stichtingen. De wettelijke eisen betreffen: Goed bestuur, Aansprakelijkheid, Tegenstrijdig belang, Afwezigheid van bestuursleden, Meervoudig stemrecht, Toezicht, Bindende voordracht en Raadgevende stem.
Op de site https://wbtr.nl/de-wet/ staan elk van deze wettelijke eisen beschreven.

Risico’s en bescherming
Door de wet is tevens de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed. Zij lopen sinds de komst van de WBTR meer risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Vooral als afspraken en verantwoordelijkheden intern niet goed besproken en vastgelegd zijn. Het is daarom belangrijk om aan goede en juiste verslaglegging te doen want dat kan bescherming bieden tegen aansprakelijkheid.

 


Verantwoording

Het bestuur van de ‘Vereniging BPV De Ploeg’ heeft kennis genomen van de eisen m.b.t. de WBTR. Hetzelfde geldt voor de eisen die de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stellen aan een vereniging m.b.t. ieders privacy.